...תורדשב תינוריעה הירפסב ריקה לע ספטמ טובור
 
12.2.03-
see more, heavy....