הימדקאל ןולח
םידעי תונורקע תורטמ
 

 

 
   
 
תורטמ


תיתרוקב הבישח ,םיקפוא תבחרה ,עדי תשיכר :"תימדקאה חור"ל עדוותהל .1
.הרבחהו טרפה לש םתוכיאו םייחה תמר רופישל םילכ םה ,תירסומו

,תויתשתהו םישנאה ,סופמקה ,הימדקאה םלועל םידליה ינפב ןולח חותפל .2
.הנכשה בגנה תללכמל תושיגנו תוכייש לש השוחת רוציל

תודקמתה ךות ,תונושה ויתוחולש לע ,היגולונכטה םוחתל םידליה תא ףושחל .3
.תימושיי היגולונכטו ינויע רקחמ ןיבש לדבהב

תינכותב םידמלנ םניאש םיאשונ לש הרשעהו הדימלל תונמדזה קפסל .4
.תישיא תוסנתהו יתיווח הדימל ךילהתב ,הליגרה םידומילהתינכתה תונורקע

.בגנה תללכמב ,תימדקא הביבסב הבורב תמייקתמ תוליעפה .1
:
תוכיאו תויעוצקמ :תימדקא הביבסב תוליעפל םייזכרמ תונורתי ינש

,הדימלה דקמל ןתינ ןתועצמאב רשא ,תודבעמ תיתשת :תויעוצקמ .א
.םמוחתב םיחמומ ללוכ הכרדהו הארוה תווצו

,ס"היבב ליגר "םידומיל םוי דוע"מ הנוש הכרעו הדימלה תיווח רשאכ :תוכיא :ב
.םידליה דצמ "דוע לש" םעטב תדדממנ התחלצה

ןכות לש תויכשמה רוציל הנווכב רפסה יתבב תומייקתמ תויוליעפהמ קלח.2
.םידליה לש תיעבטה דומילה תביבס תרשעהל המורתו ,וב הקמעהו

תוליעפל תורשפא םע םייוריגב הרישע בגנה תללכמב תידומילה הביבסה .3
.םיגצומ תגצהו תולעפה ךות ,תבשקותמ-תיגולונכט

.ינויע דומיל םע תישעמ תוליעפ תבלשמ תידומילה תינכתה .4

:תואבה הנשמ תורטמ תוגשומ ךכב ,הללכמב םיטנדוטס לע ססבתמ הכרדהה חכ .5
.םיטנדוטסל הקוסעת תונמדזה -
.תוהדזהל אשומכ םיריעצ םיטנדוטסו םידימלתה ןיב עגמ תריצי -


םידעי

."היגולונכט"ו "הימדקא" םיגשומה תנבה .1
.לכל חותפ הלכשה בחרמכ :הימדקא
.תוחתפתהו המדיק :היגולונכט

,ולא םימוחתב הלכשה שוכרל דימלתה לצא היצביטומ רוציל םירומא םיגשומה ינש
.היגולונכטה םוחתב חתפתהל תישיאה תורשפאל תועדומו

,םייוסינ עוציב ,הרעשה תיינב ,םייק עדי רגאמב שומיש :תיעדמה הבישחה תנבה .2
.חורה יעדמל םיקיודמ םיעדמ ןיב המ .םוסרפ ,החכוה ,האוושה ,הדידמ

.עדמב רסומו הקיתא תויגוסו תרושקת ,הקיטובור ,הקינורטקלא :היגולונכטה ימוחתל הפישח .3
םייזכרמ םיגשומ תנבה ,יללכ עדי תשיכר :תללוכה םימוחתהמ דחא לכ םע הרצק תורכה
.לעופב תוסנתהו
.תימוחת בר הדימלל םלש לולכמ תריצי רשפאמ ולא םימוחת בוליש

."הריציה תוודחו היישעה תיווח" תבוטל םידליה לש תיתיווח תישיא תוסנתה לע שגד .4


תוליעפ ןפוא

.תועש 4 ןב שגפמ לכ ,םישגפמ 2 םישדקומ דומילה ימוחתמ דחא לכל .1

:ןמז יקרפ ינשל קלחנ שגפמ לכ .2
.תינויע הדימל.א
.תונטק תוצובקב תישעמ הדובעו תוסנתה.ב

.הכרדהה תווצ י"ע תלעפומה םיבשקותמו םייסיפ םירזע תללוכה הכרע שגפמ לכל .3
.('וכו םיטקלפ ,םירתא ,תונומת ,םיטרס)

ןיערג תא תווהל רשקמ אשונ לש ותרטמ ."הקיתאו דיתע" אוה תינכתה לש רשקמ אשונ .4
.טרפ לכ לש תישיאה תואיצמל םידמלנה םיאשונה לכ ןיב ישממ רוביח רשפאלו תינכתה

Home