:היצזיבורפמיא ןורטאת עורא רחאל ורכז םידליהש םילימה
םירפס
םינחבמ
יי'ג-יד
םיקרזמ
היגולויצוס
רוטקר
רנימס
ראות
םולכ
היציאוטניא
הרפוא
תויועט
תופש
?ילש אמיא תא ריכמ התא
בשחמ
הלבונלט
םיקסיד
הדבעמ
ירטמוכיספ
הקלחמ
ןורטאת
ך"נת
היטרקומד
הבשקה
םידומיל חקל
ןופאלפ
הקיטובור
רוספורפ
עדי
טא'צ
תונחבמ
היגולוכיספ
ןקיד
םינקחש
ןאו'גר הפק
הטיסרבינוא
הבירמ
רוספורפ
הירוטסיה
םיפרוטמ
היצזיבורפמיא
ןעדמ
טנרטניא
ליימ-יא
ןמציו ןוכמ
טואנטרטסא
ללח
פוקסורקימ
רקח
םומעש
עדמ
ןיד ךרוע
המרד
הבכרהו קורפ
היצנגילטניא
הדבעמ רבכע
ןדייה
תוביסמ
םידומיל
ןופלט
תולולג
פוקסלט
חוכיו
הימדקא
למשח
תורגב
ןותיע
ס"יב

   
   

:םידלי תובוגת

 
יתעדי אלש םישדח םירבד דמול ינא
ס"יבמ הדמחנ רתוי הריוואה
םיכירדמה םע תויהל ףיכו ןיינעמ דאמו ףיכ דאמ
הללכמב שיש םירבדה תא ס"היבב ןיא
םידמלנה םיאשונב ייתועידי ביחרמ
רקי םילימ רצוא ךל ןתונ
םמעשמ אלו (הללכמב) הפ ףיכ
הלועפ ונתיא םיפתשמ יכ
שדח והשמ דומלל ףיכ הז
בושח הזש בשוח ינאו יתעדי אלש םיבושחו םיניינעמ םירבד דמול ינא:םיכמסמ
b        
תונלבס, doc טמרופב םיכמסמ
 
      doc85KB תינכותה םוכיס
 
     

:םיבושמ
 

doc10kb

המדקה
  doc14kb תובושת זוכיר
  doc23kb הקינורטקלא בושמ
  doc30kb הקיטובור בושמ
  doc37kb תרושקת בושמ
  doc31kb הקיתא בושמ

    Home