םירפסמב הימדקאל ןולח


,םידימלת 240
(תולצופמ תותיכ) הצובקב םידימלת 20 דע
.הצובקל/םיחנמ/םיכירדמ 2

.שדוחב תוצובק = 24-32 (תוצובק 6-8) ,עובשב לכב תותיכ 3-4
.(13.00 דע 9.00) רקובה תועשב ,השיגפ לכ תועש 4
.תועש 40 :דימלת/הצובק לכל
.(דימלתל) .הצובקל הנשב םישגפמ 10
.םישגפמ100 = תוצובק 10 ל םישגפמ 10


םידליל תוליעפ ימי 2400

,םיטנדוטס-םיכירדמ 11
,םיננוחמל ירוזיאה זכרמה תווצב םיעובק םיכירדמ 2
.תונמאו תרושקת ,הישעת ,הימדקאהמ םיצרמ 9


Home