הימדקאל ןולח
םויס סקט
 
תורדשב "הימדקאל ןולח" תינכות - ןולחה לא םולחה ןמ
 
 

רוביחה תא תוארל שגרמ יכ רמאש
,היישעתלו הללכמל ,ריעה ןיב
םידליל הנתינש תונמדזהה לע ךרבו
יתלבה תויורשפאה םע שגפיהל"
."עדיל שיש תולבגומ
ךוניחה תקלחמ להנמ ,םהרבא ינור
תובישח תא ןייצ תורדש תייריעב
תכרעמ חותיפב ךרד ןבאכ תינכותה
תינכותמ קלחכ ,תורדשב ךוניחה
תיכוניח בושקת תכרעמ ליעפהל
.תורדשב ספ תבחר תיתוברת

םג המוד תנוכתמב ךישמת תינכתה
300-כ לולכת איהו ,האבה הנשב
בחרות תינכותה ,םיפסונ םידימלת
.תיתנש תלת תרגסמל דיתעב

תוחוחינמ םידליה תא םיעטהל"
."ימדקאה חבטמה

תוליעפה תנש לש םויסה סקט
,"הימדקאל ןולח" תינכותב הנושארה
.תורדשב קטמניסב ךרענ
תבחרה תרגסמב תלעופ תינכותה
םע ףותישב ,םורדל לטניא תוליעפ
.םורעדמו תידוהיה תונכוסה

,לאיומ ילא ד"וע ,תורדש ריעה שאר
עיגהל לוכי תורדשב דלי לכ" יכ רמא
תכימתב ,"הצרי קרש םוקמ לכל
.םיפתושה עויסבו ,הייריעה
רהז םידימלתה תא ךרב ןכ ומכ
,ךוניחה קית קיזחמ ,ןטיבא
 
                   
 
Back
Home