הימדקאל ןולח
תויוליעפו םינכת
 

תונורקעו םידעי

 
 
הקיטובור
החיתפ תוליעפ
בגנה ןורטאת ,היצזיבורפמיא
םיכירדמה םע תורכה
עדמב רסומו הקיתא ,םישודיח
הביבסה תוכיא לומ חותיפ :המליד
זרא-תיגולוקאה העובב רוקיב
הישעת וא הימדקאב רקוח םע שגפמ
הקינורטקלא
םיבשחמ קוריפ
םיבשחמ םע הדובע ךילהת תרכה
הריצי תנדס ,לוסיפ
םויס סקט
:תופתתשהב תורדש קטמניסב סקט
,רוביצ ירחבנו םילהנמ ,םירומ ,םיכירדמה
םימואנ ,תרכזמו תודועת תקולח ,דוביכ
עונלוק טרס
תרושקת
וידר ןפלוא
רצק ואדיו טרס תקפה
תושדח םישוע
תרושקתב הליעפ תומד םע שגפמ
 
 
Home