הימדקאל ןולח
םיחרוא ,םיכירדמ ,םיפתוש ,םידיקפת ילעב
 
םיצרמו םיכירדמ
םיטנדוטס םיכירדמ
םיננוחמל זכרמב םיעובק םיכירדמ
זרא תיגולוקאה העובב םיכירדמ
היגולונכטהו עדמה םוחתב םיחרוא םיצרמ
תרושקתה םוחתב םיחרוא םיצרמ

םינממו םיפתוש
חותיפו בוציע לוהינ
רפסה יתב לש תולהנמו םילהנמ
 

 
םיצרמו םיכירדמ
:תימעפ דח הכרדהל ועיגהש םינוש םיצרמ דועו םיעובק םיכירדמ 13 הנמ הכרדהה תווצ
.םינוש םילולסמב בגנה תללכמ לש םיטנדוטס םנה םיכירדמ 11
.םיננוחמל זכרמה לש הארוהה תווצ לע הנמנ ןורטאתל ךירדמ
.םיננוחמל זכרמה לש הארוהה תווצ לע תינמנ ,(תג תירקב עדישעתהמ) ,רצומ בוציעל הכירדמ
.זראב תיגולוקאה העובב םיכירדמ 4
.יתיישעת (פ"ומ) חותיפו רקחמ םוחתמ דחא הצרמ
.(תימעפ דח תוליעפ) "רעשב" תרגסמב תובדנתהב םידבוע 3 םכותמ ,הימדקאהמ םיצרמ 4
.(תימעפ דח תוליעפ) תרושקתה םוחתמ םיחרוא 5


:םיטנדוטס םיכירדמ
:םידומיל לולסמ
:תוליעפ ךירדמ
:ךירדמה םש
'ב הנש ,תיביטקארטניא תרושקת םיאסדנה טנדוטס
'ב הנש ,תיביטקארטניא תרושקת םיאסדנה טנדוטס
תרושקתל רפס תיב
תרושקתל רפס תיב
תרושקתל רפס תיב
הנכות תסדנה
הנכות תסדנה
הנכות תסדנה
הנכות תסדנה
תרושקתל רפס תיב

הקיתא
הקיתא
תרושקת
תרושקת
תרושקת
הקיטובור
הקינורטקלא
הקינורטקלא
הקיטובור
תרושקת
וידר

םר יעור
ןממ פיליפ
זרא יל
שאיע היל
בהר ןליא
שקנ השמ
גרבנזור רינ
י'צמרט לייא
ןרמע ינור
ןרוג ןח
ןוחמש ןב יבוק

םיננוחמל זכרמב םיעובק םיכירדמ
רצומ בוציע עדישעת לאינג הרפע
."ענ-טובור" החנמ ,יאמבו יאמומטנפ םלסמא בקעי
   
:זרא תיגולוקאה העובב םיכירדמ
אקרז ןונמא
יתימא ילט
ירפ ןולא
ןרק-ובא ןזאמ

םיחרוא םיצרמ
:היגולונכטהו עדמה םוחתב חרוא הצרמ
.א"ת תטיסרבינוא ,האופרל רפס תיב
יכילהת םיגיצמה ואדיו יעטק תועצמאב ."אתה" אשונב שגפמ
.תולחמו תוקלד לע םידליה םע חחושו ריבסה ,יחה אתב תוחתפתה
למה ןליא 'פורפ
.א"ת תטיסרבינוא ,האופרל רפס תיב
תא תודעתמה תויפוקשב הוולמ האצרה ."םדאה אצומ" הניינעש האצרה
םדאה תוחתפתה י"פע תונוש תולגלוג תגצה םע דחי הקירפאב תוריפחב ותדובע
קר לאוי 'פורפ
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תיניערג הסדנה
.
"האופרב הנירק ישומיש" אשונב תויפוקש הוולמ האצרה
ינש דג 'פורפ
תיתרבח תוברועמ ןעמל םיצרמ תתומע ,הליהקה ןעמל תימדקא הליהק ,"רעשב" םעטמ ופתתשה ולא םיצרמה
.א"ת תטיסרבינוא ,יגולונכט יוזחל ןוכמה
.היגולונכטוננב םימושייו יגולונכט יוזיח לע החישו תגצמב הוולמ האצרה
ןמטפואה ןורהא 'רד
,יכדרמ די ץובקב "קטיפ" תרבחמ רצומ חותפ תווצב רבח
תרשפאמה תבשחוממה תכרעמה ,םיחמצל ".ג.ק.א"כ דקפתמה רצומ חותיפ לע
.רתוי בוט לודיגל ויכרצ רבדב תוטלחה לבקלו חמצה לע םינותנ לבקל יאלקחל
רנ ןב רהז רמ
   
:תרושקתה םוחתב חרוא הצרמ
.תיאנותיע הבתכל םייסיסבה תונורקעהו יאנותיעה לש ותדובע לע ,ל"הצ ילג-םורדב ונבתכ
ינש ימר
.םוליצה םוחתב תינמאכ התדובע לע ,תרושקתל רפסה תיב םוליצל המגמ תזכרמ תמלצו תינמא הטאוג תידוהי
,היזיוולטב 3D רוטמינא
.עונלוקבו היזיולטב תידמימ תלת תבשחוממ היצמינא לש הקפה ךילהת גיצה
רלו ינוד
הקפהה ךילהת לע םידליה םע רביד ,ךרעש ומורפ יעטקו םיפילק גיצה ,םינוש םיצורעב ומורפ יאמב
.םירידשתו םיפילקב םירסמ תרבעהו
יבנע ןרוא
.דיאורלופ תומלצמב םוליצב תוסנתה .יביטקייבוא םוליצ לומ יתמגמ םוליצ :םוליצב רסמ ףחש

 :םיולמו םיפתוש ,םילהנמ ,םימזוי
תינכותה םזוי ,תורדש ריעה שאר לאיומ ילא ד"וע
תינכתה תיינבל ףתוש ,בגנה תללכמ ל"כנמ זפ ימחנ ר"ד
.תינכותה תא הוולמ ,בגנה תללכמ-ריפס תימדקא הללכמ אישנ
רוחצ באז 'פורפ
תינכותה תא הוולמ ,תורדש תייריע תצעומב ךוניחה קית קיזחמ ןטיבא רהז רמ
תינכותה תדסימ ,ריעה שאר םעטמ םיטקיורפ תלהנמ חילמלא תיבהז 'בג
תינכתה תא החנמו הוולמ ,תורדש תייריע ךוניחה ףגא להנמ ףסוי ינור רמ
תינכתה תא הוולמ ,בגנה רעש תורדש ילכלכ חותיפל הדיחיה ל"כנמ
ירדא ןועמש רמ
ידוסי ךוניחל ףגאה ,ךוניחה דרשמ ,תחקפמ בגש לעי 'בג
   

םינממו םיפתוש
תינכותה ןומימו יוגה םוזייל םיפתוש ,תג תירק שיכל לטניא הליהק ירשק תצובק ונאיצרמ הבוהא 'בג
תינכותה ןומימו יוגה םוזייל םיפתוש ,תג תירק שיכל לטניא הליהק ירשק תצובק ןמייה םר ירפוע 'בג
2000 תופתוש ,לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה, םורדה בחרמ ,תוליהקה םע םירשקל הביטחה
ןונבל תינוי 'בג
תינכותה ןומימל םיפתוש  
תינכותה ןומימל םיפתוש ,(רבעשל) םורעדמ ל"כנמ יונרה קילומש רמ
   
חותיפו בוציע לוהינ המקה
תינכותה תלהנמ ,בגנה תללכמ ,םיננוחמה זכרמ תלהנמ
עלס יתור
תינכותה בוציעו חותיפ להנמ
טכרבלה יבצ
   
:רפסה יתב לש תולהנמו םילהנמ
"םימקש" ס"היב תלהנמ
לאיומ הנח 'בג
"ןיבר" ס"היב תלהנמ
םואבנזור הנר 'בג
"ליג" ס"היב תלהנמ
ןרזע יתא 'בג
"ה"ארה" ס"היב להנמ
ירוד ריאמ רמ
"ןולא" ס"היב תלהנמ
הטאוג הצינ 'בג
"ינרות םיעדמ" ס"היב תלהנמ
ירוח הניד 'בג
     
 
Home Top