הימדקאל ןולח
הימדקאה םלועל םיפשחנ תורדש ידלי
 
       
 

'ו תותיכ ידלי ינפב חותפל התרטמש תירוקמ תיכוניח תינכות
.םיקפוא תבחרה לש יתיווח ךילהתב עדי תשיכרל ,'תימדקאה חור'ל ןולח

,בגנה תללכמו תג תירק-שיכל לטניא ,תורדש תייריע :ידי לע ףתושמב החתופ תינכותה
.לארשי ץראל תידוהיה תונכוסהו םורעדמ תוסחב

.2001-2002 ב"סשת הנושאר תוליעפ תנש

תינכותל תובוגת
 
 
 
 
                   

תועד םירמאמה רתאו ירבעה טרסה תיב עויסבו טנרטניאב םיקסעל היגטרטסא - Ahoy תמורתב ןסחואמ רתאה