הימדקאל ןולח
הקינורטקלא
 
בשחמו תונמא ירדח ,רפסה תיבב םישגפמ ינש
י'צמרט לייא ,גרבנזור רינ:םיכירדמ
   
בשחמה יקלחו הרוטקטיכראה תרכה ,םינשי םיבשחמ קורפ
הירוטסיה ,םידבעמ לש תורוד ,בשחמה הנבמ ,םיקלח תומש ,םיגשומ
תרושקתב ,האופרב ,תיבב ,םימושיי ,תוחתפתהו
בשחמ לש הדובע ךילהת םע תורכהה
:ילאירפירפ דויצ תלעפה ,םיגשומ ,הלעפהה תכרעמ תרכה
.המלצמ, םילוקמר ,קרוס ,תספדמ
.עדימ ןוימו שופיח ,הדובע ןחלוש ןוגרא ,םימושיי תלעפה
.בשחמה לש הנוכנ הקוזחתל םיללכ
םינשי םיבשחמ יקלחמ לוסיפ
.רפסה תיבמ תונמאל הרומ םע ףותישב ךירדמה תייחנהב תוליעפ
.םינשי דויצו םיבשחמ תואטורגמ ,יתונמא-ילוספ/ישפוח טנמלא תיינב
.תמייוסמ הפוקתל רפסה תיב תביבסב בלתשמ ילוספה טנמלאה
 
םידימלת בושמ
                 
 
Back
Home