הימדקאל ןולח
החיתפ תוליעפ
 
רפסה תיבב ,ןושאר שגפמ
."בגנה ןורטאת" תייחנהב
 
.בגנה ןורטאת היצזיבורפמיא ןורטאית
םיגשומל םיפתתשמה לש תפתושמ הפש סוסיבל תילרטאת תיתיווח תוליעפ
,הילאוטקאו םוימויה ייחמ רופיס תיתחפשמ המרד .היגולונכטה תעפשהו םיימדקא
.םידומילב ןיינעתמ וניאש דימלתל ןדקש דימלת ןיב שגפמ
.תורכה - תוצובקב יתרבח קחשמ

,היצזיבורפמיאה תגצהב ולעש םיגשומ םינפהל ותרטמש יתצובק קחשמ
.םיכירדמהו םינכתה תינכותה םע םידליה לש תינושאר תורכה


  םידימלת בושמ
                   
  Back Home