הימדקאל ןולח
הקיטובור
 
םישגפמ ינש
שקנ השמ ,ןרמע ינור :םיכירדמ
 
"ענ-טובור"
(יאמימוטנפו יאמב) םלסמא בקעי תייחנהב אנדס
םינושה ףוגה יקלח לע הדובע ,דוקירב טובורה תעונת לש תישונא הימדה
,םייניש ילגלג תעונת :טובורה לש תינכמה ותעונתל המודב םעינהל
.תילארדה העונת ,תיטמואנפ העונת
וגל-וגולו טובור תלעפהב תוסנתה :הדבעמ
,טובורה ידי לע עוציבו תינכות תנכה ךילהת לש המגדה
.וגול-וגל תוכרעממ
םיטובור תיינב
תורפסב םיטובור ,םדאה תורשב טובורה ,טובורה תוחתפתהו הירוטסה םע תורכה
.ינוידב עדמ ,םיסותימ ,הקיטובורה םוחתב תובזכא ,קחשמל ילככ טובורה
,עונלוקבו
"עדישעת"המ הכרדה "רצומ בוצע" תוליעפ
.טובור ססובמ/רושקה רצומ בוציע
.םירמוח ןווגמב שומיש ךות םהילע הבוטה ןוימדה דיכ טובור םיננכתמו םיאיצממ םידליה

 
םידימלת בושמ
                   
 
Back
Home