הימדקאל ןולח
עדמב רסומו הקיתא ,םישודיח
 
זרא תיגולוקא העוב ,הללכמב
ןממ פיליפ ,םר יעור :םיכירדמ
 
הביבסה תוכיא לומ חותיפ :המליד
.היגרנא ,המדא ,םימ ,ריוא :הביבסה יבאשמ לוצינב תינכרצ הרבח תמלשמש ריחמ
?ליבקמב עבטה יבאשמ לע רומשלו חתפל ןתינ םאה
?םייגולונכט תונורתפ חותיפו האיצמ ידי לע רוזעל לוכי עדמה םאה
.הישעת לומ םיקורי ,ירוביצ חוכיו קחשמ
תיגולוקאה העובב רויס
:הלעפה תונחת
.הדשב חמוצה תרכה ,םיליט ,םימ יקוח
.האבה הנחתל תרבוע הצובק לכ תוקד 45 ידמ
הישעת וא הימדקאב הליעפ תומד םע שגפמ
םוחת לע רפסמו םידימלתה םע שגפנ הישעתב וא הימדקאב רקוח
.תואמגוד יוולב ,םוי םויה ייחל יטנבלרו וקוסיעל רשקתמה יעדמ
  םידימלת בושמ
                   
  Back Home