הימדקאל ןולח
תרושקת
     
הללכמב תותיכ ,וידר ןפלוא :םישגפמ ינש
בהר ןליא ,שאיע היל ,זרא יל:םיכירדמ
 

וידר
.ןפלואב םידיקפת ,רודישה תדמע ,ןפלואה תרכה
.םידליהמ דחא לכ י"ע רצק רודישב תוסנתה

ואדיו
.יומיב ,טירסת ,אשונ :טרס תקפה ךילהת דויצ תרכה
.הצובקה י"ע רחביש אשונ י"פע רצק טרס תקפה
תושדח םישוע
,עודמ ,םוקמ ,יתמממ :םימ"מה 5" תיאנותיע הבתכ יהמ
.םתושרל ודמעוהש םיניזגמו םינותיע תרזעב םידליה ידי לע הבתכ תנכהו ןונכת
.תטלקומ הבתכ תנכה
תרושקתה םלועמ תומד םע שגפמ
תומגדה יוולב הישעה ךילהת לע רופיס ,הידמב הליעפ תומד םע שגפמ
  םידימלת בושמ
                   
  Back Home